1. Általános rendelkezések:

1.1. Az egyesület neve: Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért (ARON) Siófoki Egyesület
Az egyesület rövidített neve: ARON Egyesület

1.2. Az egyesület székhelye: 8600 Siófok, Kandó K. u. 19/1.

1.3. Az egyesület célja:

Az autizmus spektrumzavarral és pervazív fejlődési zavarral (a továbbiakban együttesen: autizmussal) érintett személyek, valamint családtagjaik, hozzátartozóik támogatása, segítése, életminőségük javítása.

Életminőséget javító, autizmus specifikus ellátások és terápiák monitorozása és biztosítása az érintett személy lakókörnyezetében.

Az autizmussal élő gyermekek és családtagjaik felkarolása, az elfogadó és befogadó környezet megteremtése.

Autizmus specifikus fejlesztés, nem anyagi természetű támogatás és minden egyéb olyan segítség biztosítása, amely az autizmussal érintett személy állapotában – akár élethosszig tartó - javulást idézhet elő.

A társadalom figyelmének felhívása az autizmussal élők helyzetére Az autizmussal kapcsolatos társadalmi szemléletformálás megteremtése, az integrálódást segítő, elfogadó, befogadó társadalmi attitűd elérése.

 

1.4. Az egyesület tevékenysége:

Elsősorban a Siófoki Járás közigazgatási területén élő, autizmusban érintett családok felkutatása, a célcsoportok feltérképezése, támogató közösségi együttműködés kiépítése, hosszú távú kapcsolattartás az érintettekkel.

Az érintett családok szükségleteinek, igényeinek felmérése.

Rendszeres szülőtalálkozók, és a családokat segítő programok szervezése. (Szülőtréningek, autizmussal és fejlesztésekkel kapcsolatos előadások szervezése, segítő csoport létrehozása.)

Együttműködés és segítségnyújtás a hasonló célból működő szervezetekkel, a települési önkormányzatokkal, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatokkal az ellátások területi lefedettsége érdekében.

Társadalmi szemléletformálás megteremtése:

 Az autizmussal és az egyéb fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos emléknapok megtartása, figyelemfelhívó rendezvények, közösségi események szervezése.
 Az autizmussal járó különbségek és a másság elfogadásának elősegítése animátorok segítségével. (iskolai, munkahelyi animációk)
 Internetes közösségi csoport létrehozása.

Autizmus specifikus ellátások, terápiák, fejlesztési lehetőségek, valamint tanfolyamok feltérképezése, monitorozása, és biztosítása az érintettek részére:
 Részvétel az országos szülő- és felnőttképzésekben.
 A felvilágosító tanfolyamok országos feltérképezése, és helyben történő megszervezése.
 Információszolgáltatás az autizmussal, és az érintetteket megillető közszolgáltatásokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban, fórum formájában, az érintetteknek, az integrációt elősegítő csoportoknak, ellátó intézményeknek.

Hazai és Európai Uniós pályázatok, támogatási források figyelemmel kísérése, támogatók, adományozók felkutatása az egyesületi célok megvalósítása érdekében:
 Stratégia kidolgozása, évenkénti tennivalók és a rendelkezésre álló erőforrások összehangolása.
 Rövid-, közép-, és hosszú távú terv kidolgozása.
 Helyi érdekérvényesítés és együttműködés kezdeményezése a helyi szervezetekkel, szakemberekkel és települési önkormányzatokkal.

Együttműködés az Autisták Országos Szervezetével (AOSZ)
 Az ARON az AOSZ tagszervezeteként és az AOSZ iránymutatásával kívánja feladatait ellátni.
 Az ARON elfogadja az AOSZ által preferált, tudományosan megalapozott autizmus specifikus terápiákat, fejlesztési módszereket és eszközöket.

Az ARON céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Siófoki Járás települési önkormányzataival. Az ARON együttműködik minden állami, társadalmi, és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, és szövetséggel, amelyek támogatják célkitűzéseit, segítik az ARON eredményes működését.

1.6. Az egyesület elnöksége:

Elnök: Szabó-Tóth Éva Csilla
Alelnök: Pulics Gergely
Elnökségi tag: Vinczéné Major Andrea

 

2. Szükség szerinti rendelkezések:

2.1. Az egyesület hatóköre: A Siófoki Járás közigazgatási területe.
2.2. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése:

 

3. Az egyesület tagjai:

3.1. Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely
3.1.1. nyilatkozik a belépési szándékról
3.1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait)
3.1.3. a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja
3.1.4. a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz

 

5. A tagsági viszony megszűnése:

5.1. a tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép
5.1.1. a kilépésről írásban kell nyilatkozni
5.1.2. a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni
5.1.3. a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg

5.3. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell
5.3.1. halála esetén
5.3.2. megszűnése esetén

5.4. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el
5.4.1. az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal
5.4.2. ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik

 

6. A tagok jogai:

6.1. a tag jogai:
6.1.1. a közgyűlésen részt vehet
6.1.2. a közgyűlésen szavazhat
6.1.3. – ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható
6.1.4. a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet
6.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet
6.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

 

8. A tagok kötelezettségei:

8.1. az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni
8.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit
8.3. az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait
8.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait
8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét

 

9. Az egyesület szervezetei:

9.1. az egyesület legfőbb szerve tekintetében
9.1.1. az egyesület legfőbb szervének megnevezése közgyűlés
9.1.1.1. a közgyűlés az egyesület tagjaiból áll

9.1.2. kötelező rendelkezés a közgyűléstaggyűlés kizárólagos hatáskörébe tekintetében
9.1.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról
9.1.2.2. döntés az alapszabály módosításáról
9.1.2.3. döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról
9.1.2.4. döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról
9.1.2.5. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról
9.1.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról
9.1.2.7. döntés az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentések - elfogadásáról
9.1.2.8. az egyesület éves költségvetésének elfogadása
9.1.2.9. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll
9.1.2.10. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
9.1.2.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
9.1.2.12. a végelszámoló kijelölése

9.1.3. a közgyűlés összehívása
9.1.3.1 évente legalább egyszer össze kell hívni
9.1.3.2. az elnökség hívja össze
9.1.3.3. a meghívót a közgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni
9.1.3.4. biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek
9.1.3.6. igazolható módon a helyszín megjelölésével kell összehívni
9.1.3.7. a napirend közlésével kell összehívni
9.1.3.8. a közgyűlést össze kell hívni
9.1.3.8.1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
9.1.3.8.2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
9.1.3.8.3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került
9.1.3.8.4. az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri
9.1.3.9. a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel

10. A közgyűlés kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:

10.1. rendelkezés arról, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz
10.2. döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza
10.3. a 10.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt
10.3.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról
10.4. az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni
10.5. a taggyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja
11.1.3. az egyesület megszűnésének elhatározásához
11.1.3.1. az összes tag több mint fele szükséges

 

12. Megismételt közgyűlés:

12.1. akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes
12.2. kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg
12.3. a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt taggyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza
12.4. az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti taggyűlés napjára lehet összehívni
12.5. egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz

 

13. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete:

13.1. az ügyvezetés megnevezése elnökség
13.2. az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti 5 éves időtartamra választhatók
13.3. elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá

13.4. tagjai:
13.4.1. a közgyűlés által választott elnök
13.4.2. a közgyűlés által választott alelnök
13.4.3. a közgyűlés által választott 1 elnökégi tag

13.5. az elnökségi tagság megszűnése:
13.5.1. a tisztségről való lemondással
13.5.1.1. a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy
13.5.1.2. a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel
13.5.2. visszahívással
13.5.3. a határozott idő lejártával
13.5.4. ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól
13.5.5. törvényben meghatározott ok bekövetkezte
13.6. az elnökség tagjainak díjazása tekintetében
13.6.3. ingyenes

 

14. Az elnökség feladatai, döntési rendje tekintetében:

14.1. az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a taggyűlés vagy az elnök hatáskörébe
14.2. az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz
14.3. az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza
14.5. az elnökség döntéseiről határozatot hoz
14.6. az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít

 

15. Az elnök:

15.1. az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer - írásban, igazolható módon össze kell hívnia,
15.2. össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik
15.3. az elnök feladatai különösen
15.3.1. képviseli az egyesületet
15.3.5. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol
15.3.7. kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait
15.3.8. vezeti az egyesület tagnyilvántartását
15.4.9. vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet

15.4. az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti

 

16. A határozathozatal rendje:

16.1. az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni
16.2. a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá
16.3. az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja
16.4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni

 

17. Az egyesület képviselete:

17.1. az egyesületet az elnök önállóan képviseli

 

18. Az egyesület vagyona, gazdálkodása:

18.1. az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg
18.2. az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
18.3. az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a taggyűlés fogadja el
18.4. az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet

 

19. Egyéb rendelkezések:

19.1. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat
19.2. ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja
19.3. az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban
19.4. a jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét
20.1. az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

21. Egyéb adattartalmak:

21.1. az alapszabály elfogadásának
21.1.1. helye 8600 Siófok, Kele utca 5. szám alatti Hexa Kávézóban
21.1.2. ideje: 2020. 07. 10.
21.2. az alapszabály aláírójának
21.2.1. neve: Szabó-Tóth Éva Csilla
14.2.2. címe: 8621 Zamárdi, Akácfa u. 19
21.3. az alapszabály aláírásának helye: 8621 Zamárdi, Akácfa u. 19
21.4. az alapszabály aláírásának ideje: 2020. 07. 10.

Záradék:
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2020. július 10-i közgyűlésen elfogadott módosításoknak.